Tilstede:Flemming Pedersen (formand), Michael Hansen (bestyrelsesmedlem), Bram Andersen (kasserer)

Dagsorden:

  1. Godkendelse af referat fra sidst
  2. Næste mødedato
  3. Forretningsorden – justering ?
  4. Ny administrator
  5. Kassererens intromøde med Nordea
  6. Ansøgninger om fuldmagt til byggeri – Andel 4
  7. Ansøgninger om fuldmagt til byggeri – Andel 2
  8. Ansøgninger om fuldmagt til byggeri – Andel 5
  9. Andre opfølgnings sager
  10. Evt.

Ad 1) Referat godkendt

Ad 2) afhængig af byggesagsmøder, se pkt.6-7

Ad 3) Umiddelbart ser bestyrelsen ingen anledning til ændring af gældende forretningsorden.

Ad 4) Bestyrelsen har et konkret tilbud liggende, og en skriftlig tilkendegivelse fra en anden interesseret administrator. Bestyrelsen gransker indkomne tilbud/muligheder og træffer snart en beslutning. Der er truffet aftale med den gamle administrator om en overtagelse/skæringsdato pr.1/6-2013. Dette burde give den nye administrator tid til at få bragt formalia i orden.

Ad 5) Kasserer vil tage kontakt med Nordea for et møde, hvor bla. budgettet vil blive fremlagt

Ad 6) + 7)  Begge disse sager vurderer Bestyrelsen kræver yderligere sagsbehandling jævnfør Plan For Byggehensyn, og de indkomne indsigelser. De berørte medlemmer bliver kontaktet direkte for mødeaftaler.

Ad 8) Rune har indleveret et sæt tegninger med en ansøgning om fuldmagt til byggeansøgning. Bestyrelsen vil vurdere om disse tegninger er klar til at blive sendt i nabohøring. De berørte andele vil få direkte besked.

Ad 9) Punktet udskydes grundet tidsmangel på mødet

Ad 10) Bestyrelsen har af referenten fået information om at referatet ved den ordinære generalforsamling i marts 2013, er afleveret til dirigenten for godkendelse/ændringer.

 

Hent original:

Referat b-møde april 2013