Deltagere: Formand Flemming Pedersen, Bestyrelsesmedlem Michael Hansen & Kasserer Bram Andersen

 

1. Godkendelse af referat fra april 2013.

Referatet blev godkendt. Der har ikke været afholdt bestyrelsesmøder siden april 2013 grundet de mange byggesager. Dog har der været afholdt enkelte specifik-møder som bliver refereret i nedenstående.

 

2. Næste mødedato.

Næste bestyrelsesmøde er berammet til 8/9 2013.

 

3. Ny administrator info.

Foreningen har indgået aftale med ny administrator 30/6 2013. Vestegnens Administration ApS. Samme firma har allerede sendt opkrævninger til foreningens medlemmer.

Bestyrelsen har valg at tegne en ulykkesforsikring for friviligt arbejde i foreningen.

 

4. Kassererens møde med Nordea.

Foreningens budget blev godkendt af banken.

Det blev forslået af banken at lave yderligere afdrag på foreningens lån med de frie midler og bruge kassekreditten, helt eller delvist, til de kommende anlægsudgifter. Foreningen skulle efter mødet undersøge de fulde anlægsudgifter og lave videre aftaler. Denne løsning giver mere økonomisk mening.

 

5. Nyt medlem i andel 11

Foreningen har fået et nyt medlem i andel 11, Karen G. Andersen. Karen er godkendt af banken og har indbetalt diverse beløb. Skæringsdato for overtagelse er 1/8 2013. Bestyrelsen byder Karen hjerteligt velkommen i BK87.

 

6. Ansøgninger om fuldmagt til byggeri – Andel 5.

Der er indsendt nyt materiale til godkendelse. Materialet er rettet til og vil snarest blive sendt i nabohøring.

 

7. Klage over Andel 14’s hunde.

Bestyrelsen har modtaget en række klager over vedholdende daglig gøen fra andel 14’s hunde. Klagerne er af en så alvorlig karakter at bestyrelsen har besluttet at generne skal reduceres betydeligt. Hvis ikke dette sker inden 30 dage bliver bestyrelsen nødt til at anvende foreningens ordensreglement vedrørende husdyr.

 

8. Opdatering på Andel 17’s eksklusionssag.

Ejer af andel 17 sygemeldte sig dagen før retssagen. Bestyrelsen afventer ny dato på retssag.

 

9. Brev fra Lisbeth.

Der er indsendt korrigerede tegninger for hus på andel 8. Bestyrelsen vurderer der ikke er basis for nabohøring da ændringerne er minimale.

 

10. Nye andelsbeviser og ny medlemsliste.

Andelbeviser for andel 2 og 11 er udstedt. Opdateret medlemsliste udsendes snarest.

 

11. Andel 14’s ulovligt opførte skurvogn

Sagen overgives til advokat.

 

12. Andel 6´s manglende rydning af bebyggelse på stejlepladsen.

Sagen overgives til advokat.

 

13. Kloak og andre anlægsarbejder.

Der arbejdes videre med den nye kloak samt støjgener fra omkringliggende firmaer.

 

14. Evt.

Ingen punkter

 

Hent original:

Referat- Bestyrelses møde august 2013