Referat af bestyrelsesmøde 18/9 2013

Deltagere: Flemming Pedersen & Bram Andersen

1. Godkendelse af referat fra august 2013.

Referatet blev godkendt uden kommentarer.

 

2. Næste mødedato.

Næste bestyrelsesmøde er berammet til 16/10 2013.

 

3. Ny administrator info.

Bestyrelsen har modtaget policen på ulykkesforsikringen for friviligt arbejde i foreningen. Nordea Roskilde har afgivet positiv tilkendegivelse på genovervejelse af foreningens medlemmers mulighed for realkredit belåning. Dette vil kræve et bankafdelings skifte til Nordea Roskilde. Bestyrelsen er positivt indstillet men undersøger hvad de praktiske konsekvenser vil være af sådan et skifte.

 

4. Ansøgninger om fuldmagt til byggeri – Andel 5.

Bestyrelsen opdagdede en regnefejl i kvadratmeter opgørelsen, løsninger har været diskuteret med ejer af andel 5. En løsning er fundet og materiale vil snarest sendes i nabohøring.’

 

5. Opdatering på Andel 17’s eksklusionssag.

Vi har modtaget en ny dato på retsagen, sagen er berammet til tirsdag den 22. oktober 2013 kl. 9.30. Det er på Frederiksberg ret, retssal E.

 

6. Kloak og andre anlægsarbejder.

Kloakudvalget har indhentet 4 tilbud på anlægsarbejdet. Når alle 4 er modtaget tages videre beslutning. Ambitionen er at få kloakdelen af projektet færdiggjort i år.

 

7. Evt.

Ingen punkter.

 

Hent original:

Referat Bestyrelsesmøde 189 2013