Deltagere: Flemming Pedersen, Michael Hansen & Bram Andersen

 

1. Godkendelse af referat fra oktober 2013.

Referatet blev godkendt uden kommentarer.

 

2. Næste mødedato.

Næste bestyrelsesmøde er berammet til 18/12 2013.

 

3. Kloak og andre anlægsarbejder.

Der arbejdes videre på kloakløsninger. Vi har fået bistand til den tekniske af tilbuddene side af Jesper Gilovs svigerfar Michael.

 

4. Administrator info

4.1 Bankskifte

Foreningen har nu skiftet til Nordea Roskilde. Årsagen til dette skift er Roskilde afdelingens positive holding til realkreditbelåning. Formanden har været til møde, nærmere oplysninger følger.

 

4.2 Generalforsamlingen

Da vores administrator ifølge kontrakt stiller dirigent og referent til rådighed for den almindelige generalforsamling, er vi i fællesskab blevet enige om at afholde denne den fredag den 27. februar 2014.

 

5. Godkendelse af ny andelsejer på 55r (andel 3)

Vi har fået besked om at andel 3 ikke er solgt alligevel.

 

6. Miljøadvokat og Basak Saray

Vi har med med advokatfirmaet Energi&Miljø udarbejdet myndighedspapirer til den videre sag.

 

7. Eksklusion af andel 17s ejer

Byretten har afsagt dom i eksklusionssagen, udfaldet blev at sagsøgte skal anerkende, at eksklusionen er retsmæssig, sagsøgte skal senest den 28.2.14 fraflytte, sagsøgte skal senest 1.12.14 sælge sin andel samt at sagsøgte skal inden 14 dage betale sagsomkostninger med 63.000 kr.

 

8. Støjklager

Vi har modtaget gentagne klager fra en række medlemmer på fortsat støj fra andel 14 hunde. Bestyrelsen har tidligere bedt andel 14s ejer om at reducerer støjen, dette har vi nu fulgt op med et brev.

 

9. Affald

Bestyrelsen har modtaget flere klager på andel 14 lemfældige behandling af både storskrald og husholdsnings affald på foreningens fællesområder og i affaldscontaineren. !
Ligeledes har vi modtaget klager på grillbarens brug af foreningens affaldscontainere.

Der vil blive rettet skriftlig henvendelse til respektive.

10. Evt.

Andel 16 udskifter sine eksisterende vinduer med i tilsvarende størrelse energivinduer. Vindue mod syd udskiftes med en dør til egen grund. Der blev af bestyrelsens to habile medlemmer truffet beslutning om at denne renovering ikke kræver indragelse af myndigheder eller videre behandling.