Deltagere: Bram Andersen (formand), Michael Hansen (bestyrelsesmedlem), Karen Garly Andersen (kasserer).

 

1. Godkendelse af referat fra mødet februar 03/02 2014

Referatet blev godkendt uden kommentarer.

 

2. Næste mødedato

Næste bestyrelsesmøde er berammet til 10. april 2014.

 

3. Opfølgning på den ordinære generalforsamling

3.1 Vedtægtsændring: Rettigheder for ekskluderede medlemmer

De reviderede vedtægter, der blev godkendt på den ordinære generalforsamling 27. Februar 2014, vil blive sendt ud samtidig med referatet fra generalforsamlingen.

3.2 Navneudvalget

På den ordinære generalforsamling blev det vedtaget at nedsætte et navneudvalg. Bestyrelsen opfordrer alle interesserede til at melde sig til udvalget.

3.3 Omberegning af pladsleje

Bestyrelsen minder om, at som konsekvens af landsretsdommen ang. fordeling af byggerettigheder vil der ske en omberegning af den pladsleje, der er blevet betalt siden 3. kvartal 2007. Dette blev vedtaget på den ordinære generalforsamling, og justeringen vil ske i forbindelse med næste opkrævning af pladsleje 1. juni 2014. Forslag 4 fra den ordinære generalforsamling er vedhæftet til orientering. Er der nogen af foreningens medlemmer, der har brug for mere information omkring dette, så kontakt venligst bestyrelsen, hvorefter vi vil arrangere et orienteringsmøde.

 

4. Kloakprojektet: Status

Med vedtagelsen af det nye budget for 2014 er der skabt rum til at realisere kloakprojektet. Bestyrelsen vil hurtigst muligt indkalde relevante partnere til et møde omkring opstart af projektet. Bestyrelsen har taget til efterretning, at der kan komme problemstillinger mht. afledning af overfladevand og vil tage det med i drøftelserne omkring realiseringen af kloakeringen.

 

6. Vandafregnings- og betalingssituation

Alle medlemmer har modtaget et brev ang. manglende betaling af vandregning. Bestyrelsen har henvendt sig til administrator ang. dette og forventer, at administrator kontakter kreditinstitutionen og godtgør forholdene.

Den årlige vandaflæsning er ikke blevet foretaget endnu. Bestyresen beder alle medlemmer om at aflæse deres individuelle vandmålere fredag 21. marts 2014 og sende resultatet tilbage til bestyrelsen.

 

7. Visionsmøder, opstart

Bestyrelsen er ved at lave en liste over forslag til positive visioner for BK87. Alle medlemmer opfordres til at bidrage med forslag, og så arrangerer vi et uformelt møde snarest, hvor arbejdsgrupper kan nedsættes. Forslag kunne f.eks. knytte sig til kommende projekter som forskønnelse af vores fællesarealer efter kloakprojektet, port-renovationen eller noget helt tredje.