Opsigelse skal ske skriftligt til Andelsforeningen BK 87 med 2 måneders varsel, jf. vedtægterne,

§ 16, afsnit 1.

Køber skal godkendes af foreningens pantekreditor, jf. vedtægterne § 4, afsnit 3. I den anledning skal foreningen modtage købers sidste årsopgørelse fra Told & Skat. Foreningen forestår herefter kontakten med pantekreditor.

Efter pantekreditors godkendelse indkaldes sælger og køber til møde i foreningens bestyrelse,  hvor køber skal  godkendes af bestyrelsen, jf. vedtægterne, § 4, afsnit 1. Der vil her blive udleveret skrivelser vedrørende købers kontakt med foreningens pantekreditor for underskrivelse af kautionsdokumenter.

Når kautionsdokumenterne er underskrevet, fremsender foreningen opkrævning på indskud til køber, p.t. 20.000 kr.

Når køber har erlagt det opkrævede beløb, overfører foreningen sælgers tilgodehavende til sælger, med fradrag af foreningens  tilgodehavende, jf. vedtægterne, § 16, afsnit 4, samt pantekreditors gebyr for udfærdigelse af kautionsdokumenter, p.t. 500 kr., der skal udredes af sælger.

Ved overdragelse af andel fra sælger til køber, skal sælger til køber overdrage sidste årsrapport, foreningens sidst beregnede budget, foreningens vedtægter, vision og ordensreglement, referat fra sidst afholdte ordinære generalforsamling.