Revideret 28/09 1999

Revideret 29/03 2004

Revideret 15/04 2009

§1
Foreningens navn er BK87
Foreningens formål er at eje ejendommen/grunden beliggende Bådehavnsgade 55, 2450 København SV, mart.nr. KON 0604, af areal 2374 m2, og i forbindelse hermed forestå udlejning af arealet til medlemmerne.
Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

§2
Som andelsindskud betaler hvert medlem kr. X (diff. mellem købesum for grunden plus omkostninger minus lån i grunden divideret med =amtet areal bestående af de enkelte medlemmers arealer multipliceret med ørealstørrelsen På hvert medlems areal).
Andelsindskuddet reguleres/forhøjes hvert år i årsregnskabet med den forholdsmæssige andel af afdrag betalt på lån med sikkerhed t foreningens faste ejendom/grund.

§3
Pladsleje og kontingent skal indbetales til klubben/foreningen senest den 01. marts, 01. juni, 01.
september og 01. december.
Betales restance øf leje og kontingent ikke senest 8 dage efter påkrav herom er fremsendt, eller misligholder medlemmet på anden måde vedtægterne, kan foreningen straks, uden opsigelse, ekskludere medlemmet og udsætte medlemmet af pladsen.
Omkostninger ved rydning udredes af medlemmet.

Medlemmer
§4
Som medlemmer i foreningen kan kun optages personer som findes egnede dertil. Bestyrelsen for foreningen tager stitling hertil. Et udtresdende medlem kan, såfTemt optagelse af det af den udtrædende anviste ansøger n~<jteS optagelse, indbringe spørgsmålet for generaffor=amlingen, der treeffer afgørelse ved almindelig stemmeflertel.
Medlemskab køn kun erhverves af enkeltpersoner og ikke af personer i fællesskab.
Pantekreditor;långiver i ejendommen skal godkende det indtrædende medlems økonomiske forhold forinden endeligt medlemskab kan opnås.
Der kan kun anvises/gives adgang til benyttelse af plads/areal til personer, der samtidig er medlem af foreningen.

§5
Hvert enker medlem hæfter dimitter føq~igtet overfor foreningen som debitor for de af foreningen optagne lån.
Samtlk:je de til enhver tid værende medlemmer af foreningen hæfter direkte, personligt og solidadsk for den i foreningens navn stående kontraktpantegæld, ligesom hvert enkelt medlem samtidig som meddebitorllåntager underskriver Iånedokument overfor kreditor/långiver. Herudover hætter medlemmerne alene med deres indskudskapital for foreningens forpligtelser overfor tredjemand.
Medlemmer kan ikke modregne fordringer/l~rav på foreningen mod forpligtelser over denne. Et medlem kan ikke belåne sin andel i foreningen.
Enhver andel er, uden foreningens samtykke, uoverdragelig og kan ikke gøres til genstand for udlæg, arrest eller eksekution for foreningen uvedkommende gæld.
Nærværende, som er besluttet i forbindelse med foreningens køb af grunden Bådehavnagade 55 og derved gældende for samtlige medlemmer, er vedtaget af hensyn til vigtigheden af økonomisk stabilitet i foreningen, ligesom alle andelshavere/medlemmer På beslutningstidspunktat har erldæret sig enige.
Bestyrelse, generalforsamling, regnskab og revisor

Bestyrelsen, På 3 medlemmer, vælges på ordinær generalforsamling. Alle vælges for en 2-årig periode.
Formand: Lige årstal
Kasserer. Ulige årstal
Bestyrelsesmedlem: Lige årstal
Suppleant: Ulige årstal.
Intern revisor Vælges for et år ad gangen
Ordinær generalforsamling afholdes årligt i 1. kvartal.
Foreningens revisor vælges af bestyrelsen.
Intern revisor vælges af den ordinære generalforsamling.
Bestyrelsen træffer afgørelser ved simpelt stemmefiertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Formanden og 1 bestymlsesmedlem tegner foreningen. Bestyrelsen kan meddele kassereren ret til at trække på foreningens konti. Dog kan bestyrelsen ikke vedtage anlægsarbejder eller investeringer udover 75.000 kr.

§7
Bestyrelsen, der forestår den daglige ledelse m.v., kan ikke optage lån, såvel som købeJsælge fast ejendom På foreningens vegne.
Bestyrelsen har dog sædig tilladelse til at foretage iåneomleegning/konvertering af de af foreningen optagne lån. I tilfælde af beslutning herom, skal hele bestyrelsen være enig.

Endvidere kan den samlede bestyrelse beslutte overfor generatforsamlingen at indstille, at medlemskmdsen/-antallet udvides eller indskrænkes.
I Ulfælde af stillingtagen til eksklusion af et medlem skal alle bestyrelsens medlemmer deltage.

§8
Regnskabsåret følger kalenderåret. Bestyrelsen skal senest den 01. februar afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31 december til revisoren.
Driftsregnskab og status med revisorpåtagninger forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse. Ddftsregnskab og status meddeles foreningens medlemmer senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.
Der udfærdiges, som en del af det samlede årsregnskab, separat opgørelse over indtægter og udgifter ved foreningens udlejning af den foreningen tilhørende bygning.

§9
Foreningen anvender en ekstern revisor. Denne gennemgår hvert år det samlede regnskab og påser at beholdningeme er tilstede. Revisoren skal til enhver tid gives adgang til at efterse regnskab og beholdninger.
Foreningen anvender en intern revisor, der vælges blandt medlemmerne på den ordinære generalforsamling for I år ad gangen. Foreningens eksterne revisor fremsender hvert kvartal råbalance tit den interne revisor. Den interne revisor skal have adgang til bogfødngsbilag og til aflæsning og beregning af energiudglfter.

§10
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.
Generalforsamlingen har følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskabsførerens beretning
4. Foretmggelse af årsregnskab
5. Valg af bestyrelse
6. Valg af intern revisor
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt

§11
Generalforsamtingen traeffer afgørelse ved simpelt stemmeflertal. Hvert medlem har en stemme.
Ændring af vedtægter kan af foreningen kun ske såfremt 2/3 af medlemmerne er tilstede og 2/3 heraf stemmer for ændring/forslaget. Såfremt 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for, men der ikke er 2/3 af medlemmerne til stede, indkaldes der til ny generalforsamling hvor 2/3 flertal kan vedtage forslaget. Dog skal mindst halvdelen af foreningens medlemmer være tilstede.
Bestemmelsen i § 4 om pantekreditom godkendelse af indt~Bden medlemmer i stedet for udtresdende, kan Ikke ændres uden pantekreditom accept.

§12

Bestyrelsen fremlægger priser for ptadsleje og kontingent på generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af et flertal af bestyrelsen eller hvis ~A af medlemmerne stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden. Indkaldelse skal ske med 3 ugers varsel.

§13
Fællesarealet er i overvejende grad at betragte som færdselsvej og skal sikre fri adgang til alle medlemmernes plasdser,

§ 14
Bestyrelsen udnævner et medlem til posten som pladsmand.
Plsdsmanden arbejder på grundlag af BK 87’s love og ordensreglement samt retningslinier udstukket af bestyrelsen.

§15
Alle medlemmer deltager i pligtarbejde efter bestyrelsens ~øn.
Pligtarbejdet bør ligge udenfor sommerperioden.
IndkaldeLse skal ske med 14 dages varsel.
Ved udeblivende uden gyldig grund vil der blive opkrævet kr. 50,00 pr. time.
Udtræden/udmeldelse/overdragelse

§l6
Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt med 2 måneders opsigelse.
Indbetalt pladsleje/l(ontingent refunderes ikke.
Det udtrædende medlem kan Ikke, anse sig for fdgjod af sine forpligtelser forinden alle mellemværender med foreningen er betalt og medlemmet hæfter således indtil andet medlem er indtrådt og udtrædenlindtræden endvidere er meddelt og godkendt af pantekreditor i ejendommen, overfor hvem indtrædende medlem bliver solidarisk ansvarlig med øvdge medlemmer, medens det udtrædende medlem samtidig friholdes overfor foreningenlpantekreditor/Iångiver.
Det udtrædende medlem har, efter fradrag af eventuelle restancer m.v., krav på udbetaling af sit indskud, reguleretJi overensstemmelse med § 2, hvilket indskud indbetales af det indtrædende medlem til foreningen. Herudover har det udtrædende medlem ikke krav på yderligere betaling hos foreningen, herunder andel af foreningens eventuelle formue/egenkapital.
Det udtrædende medlem forhandler/overdrager- uafhængig af foreningen – den medlemmet eventuelt tilhørende bygning på pledseNIoddet, Der skal være sammenfald mellem den til enhver tid værende ejer af bygningen og medlemmet/brugeren af loddet/arealet.

§17
Et medlem har ret til at fremleje af sit lod svarende til de til enhver tid gældende regler herom i Lejeloven.

 

 

Eksklusion

§l8
let medtem kan ekskluderes for misligholdelse af nærværende vedtægter, tilsidesættelse af foreningens ordensreglement, såfremt konUngent/pladsbetaling ikke er indbetalt rettidigt og andelshaveran/med[emmet herudover ikke, efter påkrav jfr. § 3, har indbetalt beløbet rettidigt.
Som anført under § 3 kan det ekskluderede medlem kræve eksklusionen prøvet på en generalforsamling, der trmffer afgørelse ved simpelt stemmeflertal. Såfremt eksklusionen er begrundet i restance, kan eksklusionen ikke indbringes for generalforsamlingen og er således endelig.
I tilfælde af eksklusionen forholdes medlemmets andel som ved udtras<len/udmeidelse herunder at eksklusion ikke medfører fdholdelse i forhold til kontrektapanthaver/1ångiver.

§19
I tilfælde af et medlems konkurs/død overtager, såfremt bestyrelsen ikke beslutter andet, foreningen medlemmets andel, idet døds/konkursboet Ikke kan overdrage andelen.
Såfremt afdøde medlem efterlader sig ægtefælle og/eller livsarving eller testamentarvlng, har den/disse ret til at overtage andelen med mindre bestyrelsen har berettiget indsigelse l~edmod.
Foreningens opløsnlng

§ 20
Stk. 1
Foreningens opløsning, herunder køb/salg af fast ejendom, kan kun finde sted, såfremt foreningens medlemmer på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger beslutter dette.
Det kr~ves, at =A af foreningens medlemmer er tilstede, og at mindst ¾ af de tilstedeværende stemmer herfor. De 2 generalforsamllnger afholdes med mindst 2 og højst 6 ugers mellemrum.
Nævnte generalforsamlinger kan ikke indkaldes til afholdelse i månederne juti og august.

Stk. 2.
Likvidation forestås af en Sø- og Handelsretten anvist likvidator.
Er der, efter at alle foreningens forpligtelser er dækket, nogen formue tilbage, anvendes denne først til dækning af de på ophørstidspunktet værende medlemmers Indskud/indbetalte andele. Resten fordeles herefter ligeligt mellem medlemmerne. Der tilkommer ikke tidligere/udtrådte medlemmer andel I et eventuelt overskud i foreningen.

Nærværende vedtægter, der afløses tidligere love for BK87, er således enstemmigt vedtaget af sire medlemmer på generalforsamlingen den 29. marts 2004:

(Medlemmernes navne) se bilag
Efterfølgende er vedtægterne ændret ved generalforsamlingen 15.4.2009, hvor det nødvendige flertal har besluttet at indføre valg af intern revisor.
Bestyrelsen for BK87

 

PDF: BK87 Vedtægter rev2009